نظر آقای سعید قنبری درباره ی دوره ی "خلق کتاب موفق" 0:35