صحنه آهسته ضربه به صورت ( نبینی واقعا از دست دادی ) 0:7