حضور دکتر مؤیدنیا در برنامه تلویزیونی جهان بین 1:00