نقد و بررسی کتاب پوتین قرمز در کتابخانه پیامبر (ص) برگزار شد 7:05