واکنش بهداد سلیمی به مجسمه اش در موزه | از گردن به پایین شبیه من است!

1:00