بینی-جراحی با لیزر، گفتکو با دکتر علی میقانی 12:45