پیش نمایش جلسه سی و چهارم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:59