مصاحبه با جناب آقای مهندس اخوان مدیر شرکت دقیق پرتو 16:00