تنگه باب المندب بسته شد؛ تعلیق عبور نفت کش های عربستان

1:05