گفتگو با امید اسدی، مدیر تماشاخانه ایران تماشا 6:52