حمید گلی(عمو های فیتیله ای)در پویش کتاب وزندگی شرکت کرد 2:09