روبات زنبوری پرنده حالا می تواند شنا هم بکند! 1:34