فرود اضطراری هلیکوپتر در اتوبانی در سائو پائولو برزیل و تصادف شدید با کامیون

1:00