طراحی پروژه زاها حدید - حیدر علی اف با تری دی مکس 11 52:52