برنامه ورزش همگانی در بیمارستان فارابی مشهد(1)-1396 0:47