اگر سهمتو از پولی که خرج سوریه و عراق میشه بهت بدن!! 4:24