به یاد استاد پرویز بهرام - سکانس هایی برگزیده از سریال سلطان صاحبقران

6:54