رفتار قاطعانه رو یاد گرفتم و اینکه بتونم نه بگم... 1:29