مرد عاشق...- با صدای حسین اکبری و هادی شاه آبادی 4:46