مولودی خوانی عید غدیر خم - مولا مولا علی از علی فانی 3:14