فرشید فرهمند - آواز افشاری (درآمد و چهارمضراب) 10:43