اجرای گروه "زیر زمین" - قطعه Morning of The Carnival 4:14