مرکز تحقیقات فطروسی در شبکه پرس تی وی (Press TV) 6:21