بدسلیقه ترین روش تبلیغ دین از منظر زوار داخلی و خارجی 0:18