ژل داک و ریل تایم الکتروفورز توسط زیست فرآیند ارشیا 2:21