تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 187 0:21