درد دلهای کارگر سد شفارود گیلان(1)؛ هفت ماه حقوق معوقه 1:19