پاسخ دکتر کرمانی به سوالات شما در لایو اینستاگرام 16:51