مصاحبه تلویزیونی دکتر محسنی و پرهام پارسا نژاد 15:58