خبرنگار حین مصاحبه زنده تلویزیونی با وزیر بیهوش شد 0:28