آیا تابه حال برای موفق نشدن در کارها گریه کردید؟ 3:19