نظر بیمار مبتلا به دیسک کمر دو ماه پس از عمل بسته دیسک 1:00