رادیو کنترل فوتابا 4 کانال مدل 4YF | ایستگاه پرواز

0:34