لحظه اول باز شدن تومولوس ، یافته ها و دفینه آن 10:45