شوخی ( خنده بازاریه واسه خودش ) حسن ریوندی - بهمن هاشمی 2:08