معرفی خدمات گروه DrCRM - مهندس فاطمه نصری (مدیر عامل) - برنامه زنده تلویزیونی 7:21