کنترل مصرف اینترنت در اندروید حین استفاده ازموبایل دیتا 0:39