بزرگترین نیروگاه شناور برق خورشیدی اروپا آماده کار شد 2:00