وقتی که جای جناب خان و رامبد عوض میشه!!! (یخ) 0:10