اشتغال ۲۰۰۰ نفر با خودکار ایرانی/ خبرگزاری فارس 8:38