کلاس قرآن مجموعه فرهنگی « ولدان » و حضور حسن ریوندی 7:45