نجات مردی که در تفلیس گرجستان اقدام به خودسوزی کرد 2:42