گفت: بیدار شو از مهمانان امام حسین(ع) پذیرایی کن 1:10