پیش نمایش جلسه سی و هشتم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:59