واقعیت های تلخ درباره اعتصاب هفته گذشته بازاریان تهران 1:50