ایمپورت کردن Expense به عنوان ارزش وزنی از اکسل به پریماورا P6 2:40