آبروریزی وزیر سنگین وزن ورزش اوگاندا هنگام شوت زدن 0:29