روبات حمل کننده دوک های نخ - کارخانه ای در ترکیه 1:03