بیمارستان پاستورنو مشهد، پیشروترین مرکز درمانی استان در گردشگر سلامت

4:53