مریم ابراهیم پور از شرایط سخت خوانندگی در ایران می گوید 6:27